Den pædagogiske ramme i klynge F

Fælles pædagogisk målsætning i klynge F

Principper
 • Vi ønsker, at børn og unge i klynge F oplever et meningsfuldt samvær med andre ligestillede og voksne. Det er igennem dette samspil, at de skal have mulighed for at udvikle deres personlighed.
 • Vi ønsker, at børnene og de unge i klynge F udvikler kompetencer, holdninger og værdier, så de kan opleve sig som en betydningsfuld del af fællesskabet og føle, at de bidrager til fællesskabet.
 • Vi ønsker, at børnenes, de unges og voksnes omgangsform i klynge F hviler på tillid, respekt og tolerance, der giver børnene og de unge oplevelsen af mening og glæde i hverdagen. Det er vigtigt at have fokus på balancen mellem individ og fællesskab.
 • Vi ønsker, at børn og unge og forældre skal opleve, at der i de enkelte enheder arbejdes med udgangspunkt i en inkluderende pædagogisk tilgang.
Sociale kompetencer

Alle børn og unge i klynge F skal have mulighed for at udvikle og udvide deres sociale kompetencer. Udgangspunktet for at udvikle sociale kompetencer er:

 • at børnene og de unge får en begyndende forestilling om sig selv og hvad de selv formår, og gennem de forskellige aldre videreudvikler den sociale kompetence
 • at børnene og de unge kan etablere, udvikler og vedligeholde venskaber med andre børn
 • at børnene og de unge kan og får mulighed for udtrykke egne meninger og følelser over for andre børn og voksne
 • at børnene og de unge kan tage hensyn og udskyde egne behov, så andres behov også tilgodeses
 • at børnene og de unge både kan tage initiativ og sige til og fra over for jævnaldrende børn
 • at børnene og de unge kan vise hjælpsomhed og udvise begyndende empati, og gennem tiden udvikle denne empati
 • at børnene og de unge kan samarbejde om løsning af interessekonflikter i deres indbyrdes leg og samvær
 • at støtte børnene og de unge i at skabe tætte kontakter og venskaber samt indgå i meningsdannende fællesskaber på tværs af udviklingsmæssige og aldersmæssige skel
 • at tildele og sikre børnene og de unge et medansvar, der stemmer overens med deres udvikling og kompetencer
 • at personalet definerer synlige og tydelige rammer for børnene og de unges muligheder for indflydelse
 • at støtte børnene og de unge i udviklingen af demokratiske kompetencer, med særlig opmærksomhed på de stille piger og drenge.
Konflikter mellem børn og mellem de unge

I klynge F mener vi, at konflikter er et grundvilkår i samværet mellem mennesker. I vores institutioner er der mange forskellige slags konflikter. Konflikter kan ses som en drivkraft i børns udvikling. Det forudsætter, at børn lærer at håndtere og løse konflikter for at udnytte det udviklingspotentiale, der kan være i en konfliktsituation.

Børns medbestemmelse

Medbestemmelse handler i klynge F om at skabe samt sikre dialog i hverdagen mellem børn og børn samt mellem børn og voksne. Det er gennem lytning, aktiv deltagelse og forståelse, at medbestemmelse får indhold og betydning. Personalet skal give rum og mulighed for, at de enkelte børn kan udøve denne demokratiske ret til medbestemmelse samtidig med, at personalet bevarer det egentlige ansvar for samværet.

 • Vi ønsker, at børnene og de unge oplever at være en del af et fællesskab, hvis eksistens og udvikling de føler sig forpligtede over for i hverdagen.
 • Vi ønsker, at børnene og de unge involveres i dagligdagen og får mulighed for at komme med ideer, forslag og finde mulige løsninger på problemer.
 • Vi ønsker, at børnene og de unge lærer at udskyde egne behov, for at andres behov også kan tilgodeses.
Børns leg

Børns indbyrdes leg og samvær er grundlæggende for børns udvikling og læring. Børn udviser en glæde ved og lyst til hinandens samvær, men relationer mellem børn indbyrdes er ikke givne på forhånd. Børn skal aktivt skabe og udvikle relationerne med hjælp fra de voksne. De voksne skal sikre rammerne for legen.

 • Vi mener, at det er vigtigt, at der i institutionerne i klynge F er en atmosfære præget af tryghed, nærvær og omsorg.
 • Vi mener, at samværet og samspillet i institutionerne skal modvirke, at nogle børn sættes uden for kammeratskabsgruppen.
 • Vi mener, at børnemiljøet i klynge F skal give de bedste betingelser for at fremme børns sundhed, udvikling og læring. Det er i arbejdet med børnemiljøet, at vi skal sikre børneperspektivet.
(Teksten er under revision og opdateres snarest muligt.)